Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zuli
8393 977b 500
Freedom
Reposted frommoebius moebius viax-ray x-ray
zuli
2070 105a 500
Reposted fromsoftboi softboi viauncrubed uncrubed
zuli
4346 09c0 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
zuli
6111 9843
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
zuli
zuli
8515 2426 500
Reposted frompastelowe pastelowe viatoniewszystko toniewszystko
zuli
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapiro piro
zuli
7155 5c52
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaTheCrimsonIdol TheCrimsonIdol
zuli
zuli
0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viax-ray x-ray
zuli
5901 17ed 500
Reposted byx-rayInfelicep168
zuli
6260 be9e
Reposted fromtfu tfu
zuli
8945 e803 500
Reposted fromwebomatic webomatic viamendel mendel
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viamendel mendel
zuli
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajormungund jormungund
zuli
4738 29a5 500
Reposted frommessinhead messinhead viatfu tfu
zuli
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viax-ray x-ray
zuli
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazapachsiana zapachsiana
zuli
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viazapachsiana zapachsiana
zuli
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl