Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zuli
1157 1184 500
Reposted fromsubman subman viamendel mendel
zuli
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viaimara imara
zuli
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
zuli
5563 80fa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrabiapawel hrabiapawel
zuli
1381 00ee
Reposted fromtichga tichga viasober sober
zuli
zuli
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viazapachsiana zapachsiana
zuli
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viazapachsiana zapachsiana
zuli
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
zuli
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viazapachsiana zapachsiana
zuli
8456 8068 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamendel mendel
zuli
It's weird to think that nighttime is the natural state of the universe and daytime is only caused by a nearby, radiating ball of flame.
Reposted fromtgs tgs viamendel mendel
zuli
5105 9ccf 500
Never forget.
Reposted fromAtz Atz viamendel mendel
zuli
7890 6b0e 500
Reposted fromteijakool teijakool viamendel mendel
zuli
8393 977b 500
Freedom
Reposted frommoebius moebius viax-ray x-ray
zuli
2070 105a 500
Reposted fromsoftboi softboi viauncrubed uncrubed
zuli
4346 09c0 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
zuli
6111 9843
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
zuli
zuli
8515 2426 500
Reposted frompastelowe pastelowe viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl