Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zuli
1142 a215 500
zuli
6752 3776 500
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viatfu tfu
zuli
8923 4e2f 500
Reposted fromartlover artlover viatoniewszystko toniewszystko
zuli
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viatoniewszystko toniewszystko
zuli
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viatoniewszystko toniewszystko
zuli
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
zuli
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
zuli
zuli
zuli
9210 c3e4
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viatoniewszystko toniewszystko
zuli
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
zuli
zuli
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
zuli
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viax-ray x-ray
zuli
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayannim yannim
zuli
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viatoniewszystko toniewszystko
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl